Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 08 tháng 07 năm 2022

 » Video

Video

Lễ hội trường


Không thể hiển thị video, vui lòng thêm Video Code Youtube hoặc đính kèm file video vào

Cảnh quan của trường