Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 08 tháng 07 năm 2022

 » Tin tức - Hoạt động » Tin giáo dục

Tin giáo dục

Cập nhật lúc : 14:57 03/09/2020  

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN BƯỚC VÀO NĂM HỌC 2020-2021


KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN BƯỚC VÀO NĂM HỌC 2020-2021


UBND HUYỆN PHÚ VANG

TRUNG TÂM GDNN-GDTX

 


Số: 192 /KH-TTGDNN-GDTX

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 


Phú Vang, ngày 28 tháng 8  năm 2020

KẾ HOẠCH

Về việc chuẩn bị các điều kiện bước vào năm học 2020-2021

Thực hiện Công văn số 1827/SGDĐT-VP ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Sở Giáo dục- Đào tạo về việc hướng dẫn chuẩn bị năm học mới 2020-2021. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp- Giáo dục Thường xuyên huyện Phú Vang  xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện bước vào năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.     Mục đích.

- Đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cảnh quan môi trường...để chuẩn bị bước vào năm học mới trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp.

- Thực hiện một số quy định chung để phù hợp tình hình thực tế của Trung tâm và địa phương.

2.     Yêu cầu.

-         Mọi công việc cần phải được khẩn trương, rõ ràng và cụ thể để có giải pháp tối ưu trong việc chuẩn bị bước vào năm học mới an toàn, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1.     Công tác phòng chống dịch Covi-19: Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cần thiết để các giáo viên, học viên đến trường bước vào năm học mới phải an toàn. Cho nên, cần tập trung một số điểm như sau:

- Tổ chức lao động, vệ sinh phòng học, trang thiết bị sạch sẽ, gọn gàng.

- Kiểm tra, dọn dẹp các khu vệ sinh sạch sẽ, đầy đủ hệ thống nước sạch, giấy lau, xà phòng, nước sát khuẩn...

- Xử lý rác thải đúng quy định.

- Trang bị máy đo thân nhiệt ( tối thiểu 1 cái/1 lớp)

- Chuẩn bị nước sát khuẩn các lớp, phòng hội đồng, hành lang.

- Liên hệ với Trạm Y tế xã Phú Mỹ, xã Phú Dương để phun thuốc.

          2. Chuẩn bị phòng học, trang thiết bị

          - Vệ sinh phòng học sạch sẽ, lau chùi bụi bàn ghế, cửa; quét màng nhện và trang trí bàn giáo viên, khăn bàn, hoa...

          - Số phòng học: 04 phòng/ 4 lớp.

          - Thiết bị: Sắp xếp, lau chùi bụi sạch sẽ tại phòng Thiết bị, phòng Tin học.

          3. Ngày Chủ nhật xanh:

          - Tiếp tục duy trì phong trào “ Ngày Chủ nhật xanh” ngay từ đầu năm học để tạo môi trường học tập “ Xanh, Sạch, Sáng, An toàn”.

          4. Tổ chức Ngày tựu trường, khai giảng năm học mới.

          - Ngày 01/9/2020: Tập trung giáo viên, học viên theo từng lớp, thực hiện theo giãn cách xã hội. Không tập trung học viên toàn bộ để dặn dò. Giáo viên, học viên đều mang khẩu trang, sát khuẩn.

          - Ngày 05/9/2020: Tổ chức khai giảng trong thời gian vẫn còn giãn cách xã hội. Giáo viên cơ sở 2 và đại diện học viên của mỗi lớp. Số lượng không quá 50 người trong ngày khai giảng. Toàn thể phải mang khẩu khẩu trang, sát khẩu, đo thân nhiệt.

          (Riêng các ngày lao động chỉ làm việc theo lớp, nhóm; không tập trung quá 50  người trong một thời điểm, sự kiện).

          5. Biên chế lớp, phân công giáo viên.

          - Tổ GDTX, GDHN rà soát lại các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở để xây dựng chương trình, thời khóa biểu, nội dung giảm tải...

          - Phân công giáo viên phù hợp, đảm bảo định biên số tiết đã quy định.

          6. Chuẩn bị hồ sơ, sổ sách, đồ dùng dạy học.

          - Chuẩn bị đầy đủ các loại sổ sách theo quy định; chuẩn bị văn phòng phẩm, đồ dùng dạy học đầu năm học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các Tổ chuyên môn, bộ phận liên quan để triển khai thực hiện.

- Phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên để thực hiện tốt các hoạt động đầu năm học.

Trên đây Kế hoạch chuẩn bị bước vào năm học 2020-2021 của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Phú Vang. Yêu cầu các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

-UBND huyện (b/c);                                                

- BGĐ trung tâm;

- CĐ, ĐTN;

- Website Trung tâm;                                         

- Lưu: VT,GDTX.

 

                   KT.GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC

 

                         (Đã kí)

 

                     Lê Văn Hóa

Số lượt xem : 238

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác