Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 08 tháng 07 năm 2022

 » Tin tức - Hoạt động

Tin tức - Hoạt động

Cập nhật lúc : 10:30 17/09/2020  

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC-CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2020-2021


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC-CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2020-2021

UBND HUYỆN PHÚ VANG

TTGDNN-GDTX- CÔNG ĐOÀN

 
   

 


Số: 215 KH/TTGDNN-GDTX-CĐ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 
   

 


Phú Vang, ngày 17 tháng 9  năm 2020

KẾ HOẠCH

 Tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức-Công đoàn

Năm học: 2020-2021

 
   

            Thực hiện Liên tịch Hướng dẫn số 1998/LT-HD-SGDĐT-CĐN ngày 10 tháng 9  năm 2020 của Sở Giáo dục & Đào tạo-Công đoàn Giáo dục về việc hướng dẫn Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong các trường học, trung tâm và cơ quan quản lý giáo dục năm học 2020-2021;

Trung tâm GDNN-GDTX huyện phối hợp với Công đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị CB,CC,VC- Công đoàn  năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Mục đích

   - Nhằm đánh giá tình hình hoạt động của năm học 2019-2020; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trọng tâm của năm học 2020-2021;

   - Phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm của mỗi CB,CC, VC trong việc quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của trung tâm.

    - Phát động phong trào thi đua, động viên CBVC đóng góp sức lực, trí tuệ, đoàn kết nhất trí phấn đấu hoàn thành hiệu quả nhiệm vụ được giao trong năm học mới.

2. Yêu cầu

    - Hội nghị CBVC được tổ chức dân chủ, hiệu quả, thiết thực, đảm bảo các nội dung quy định.  Các nội dung thảo luận tại hội nghị cần được chuẩn bị chu đáo, sát thực, tập trung vào chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021.

    - Phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đảm bảo công khai, minh bạch.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thời gian và địa điểm

   -Thời gian: 01 buổi, vào lúc 07h30, ngày 06 tháng 10 năm 2020 (Sáng thứ Ba)

   - Địa điểm: Tại Trung tâm GDNN-GDTX (cơ sở Phú Đa)

2. Thành phần

2.1. Khách mời

   - Đại diện lãnh đạo Phòng GDCN-GDTX của Sở Giáo dục và Đào tạo;

   - Đại diện lãnh đạo Phòng Dạy Nghề của Sở Lao động, Thương binh và xã hội;

   - Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang;

   - Đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Phú Vang;

   - Đại diện lãnh đạo LĐLĐ huyện Phú Vang;

2.2. Về phía trung tâm

   - Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên toàn trung tâm.

III. THÀNH PHẦN CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ

     1. Ông Hoàng Văn Vy: Giám đốc

     2. Ông Phạm Đình Thưởng: Phó Bí thư, Phó Giám đốc

     3. Ông Lê Minh Dương: CTCĐTT

Thư ký Hội nghị: Hội nghị trù bị cử chọn (01 người)

IV. NỘI DUNG, CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

 1. Hội nghị cán bộ cốt cán

- Đầy đủ thành phần theo quy định tại Liên tịch Hướng dẫn số 1998/LT-HD-SGDĐT-CĐN ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục & Đào tạo-Công đoàn Giáo dục về việc hướng dẫn Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong các trường học, trung tâm và cơ quan quản lý giáo dục năm học 2020-2021;

- Ngày Hội nghị: 15h30 ngày 22/9/2020 tại cở sở 1.

2. Hội nghị cấp tổ

Tổ thống nhất chọn ngày trước Hội nghị chính thức 3 ngày.

 Đăng ký danh hiệu thi đua gửi về tổ HC-TH chậm nhất ngày 24/9/2020.

3. Chương trình Hội nghị chính thức

- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Tổ trưởng tổ HC-TH)

- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch hội nghị, thư ký Đoàn làm việc (HC-TH)

- Thông qua chương trình hội nghị (Đoàn Chủ tịch).

- Báo cáo kết quả  năm học 2019- 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 (Giám đốc)

- Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động Công đoàn 2020-2021 (Chủ tịch Công đoàn).

- Báo cáo công tác thu- chi năm học 2020-2021 ( Kế toán).

- Báo cáo công tác thanh tra của Ban thanh tra nhân dân (Trưởng ban)

- Báo cáo dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế dân chủ, chi tiêu nội bộ (Kế toán)

- Hội nghị Thảo luận

- Phát biểu của Lãnh đạo cấp trên;

- Bầu Ban Thanh tra nhân dân;

-Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và trả lời làm rõ những vấn đề hội nghị đưa ra.

- Thông qua các chỉ tiêu cơ bản

- Thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị CBVC (Thư ký).

- Đăng ký các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân năm học 2020-2021;

- Bế mạc Hội nghị.

4. Nội dung chuẩn bị

   - Báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ (Tổ HC-TH tham mưu);

   - Báo cáo Công đoàn do Chủ tịch CĐ phụ trách.

   - Báo cáo công tác thu chi năm học 2020-2021( Kế toán phụ trách)

   - Báo cáo kết quả của Ban thanh tra nhân dân ( Trưởng ban phụ trách)

   - Báo cáo dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ (Kế toán).

   - Bầu Ban Thanh tra nhân dân (Công đoàn phụ trách)

    - Ý kiến tham luận: Mỗi tổ phân công, chuẩn bị 1-2 ý kiến tham luận. (Ý kiến phải sát thực tế, trọng tâm, phù hợp tình hình nhiệm vụ của tổ. Nêu thuận lợi, khó khăn, giải pháp, đề xuất với Trung tâm)

V. QUY ĐỊNH CHUNG

  - Nữ: Bộ áo dài truyền thống; Nam áo sơ mi, quần tây, thắt caravat;

VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1.     Ban giám đốc

    - Chịu trách nhiệm phối hợp với Công đoàn để chuẩn bị kế hoạch, nội dung,  chương trình Hội nghị. Chỉ đạo Họp Hội đồng cốt cán để triển khai nhiệm vụ kịp thời.

2. Tổ Hành chính- Tổng hợp

   - Chuẩn bị Hội trường, bàn ghế, trang trí maket, khẩu hiệu.

   - Chuẩn bị Giấy mời, đón tiếp khách, nước uống, hậu cần...

   - Kế toán lập dự toán chi phí hoạt động; thực hiện theo quy chế hiện hành.

3. Các Tổ chuyên môn:

   - Trao đổi, thống nhất các chỉ tiêu liên quan chuyên môn, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ và đăng ký thi đua năm học.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị CB,CC,VC- Công đoàn năm học 2020-2021 của trung tâm GDNN-GDTX huyện./.

TM. CÔNG ĐOÀN TT

        CHỦ TỊCH

 

            (Đã kí)

 

 

               Lê Minh Dương      

                              GIÁM ĐỐC

 

 

                                (Đã kí)

 

 

                              Hoàng Văn Vy

                          

 Nơi nhận:

- Cấp ủy;

- BGĐ trung tâm;

- Công đoàn;

- Đoàn TN;

- Các Tổ CM;

- Lưu: VT.

                                               

Số lượt xem : 245

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác