Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 07 tháng 07 năm 2022

 » Đảng bộ

Đảng bộ

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRUNG TÂM GDNN-GDTX NHIỆM KỲ 2020-2025