Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 10 tháng 07 năm 2020

Tin tức & sự kiện

CÔNG VĂN ĐI HỌC TRỞ LẠI

CÔNG VĂN ĐI HỌC TRỞ LẠI

UBND HUYỆN PHÚ VANG TRUNG TÂM GDNN-GDTX   Số: 93/TTGDNN-GDTX-HC V/v Hướng dẫn thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc   Phú ...

Xem thêm

Tin hoạt động

    CÔNG VĂN ĐI HỌC TRỞ LẠI

    UBND HUYỆN PHÚ VANG TRUNG TÂM GDNN-GDTX   Số: 93/TTGDNN-GDTX-HC V/v Hướng dẫn thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc   Phú Vang, ngày 24  tháng 4 năm 2020                 Kính gửi: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên Trung tâm.   Thực hiện Công văn số 749/SGD&ĐT-VP  ... Xem thêm